Bảng tính dầm bản rỗng liên tục dự ứng lực

Giá gốc là: ₫199.000.Giá hiện tại là: ₫129.000.

Our Score

FIle đã kiểm định, rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

By Ks Xây dựng

Bảng tính dầm bản rỗng liên tục dự ứng lực

Giá gốc là: ₫199.000.Giá hiện tại là: ₫129.000.

X