Bản vẽ khác

Là các bản vẽ ngoài ngành giao thông hoặc xây dựng. tuy nhiên đôi khi là các bản vẽ chưa phân loại

X