Bản tính sức chịu tải cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014

99.000

Our Score

File rất chất lượng

Cam kết giống 100% như ảnh mô tả

Hướng dẫn thanh toán mua file

KS Xây Dựng

Bản tính sức chịu tải cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014

99.000

X